Izaberite svog lekara:

Sva osigurana lica imaju pravo na slobodni izbor lekara u skladu sa "Zakonom o zdravstvenom osiguranju" i "Pravilniku o načinu i postupku ostvarivanja prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja".

Zakonom o zdravstvenom osiguranju (član 146.) definisano je pitanje izabranog lekara koji se bira najmanje na jednu godinu.

Izabrani lekar:

Vodi računa o svim segmentima zdravlja pacijenata, u redovnom  kontaktu sa njim, bolje ga poznaje i upućeniji je u njegovo zdravstveno stanje, dok pacijent dobija efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu, lakše dolazi do lekara, ima mogućnost telefonskog zakazivanja pregleda ili stalne terapije, kao i dobijanje saveta direktnim razgovorom preko broja u ordinaciji koji svaki pacijent dobija od tima.

Izabrani lekar može biti:

1.    doktor medicine ili doktor medicine specijalista za oblast opšte medicine ili medicine rada

2.    doktor medicine specijalista pedijatrije

3.    doktor medicine specijalista ginekologije

4.    doktor stomatologije

Izbor izabranog lekara:

Izabranog lekara birate u Domu zdravlja na teritoriji filijale zdravstvenog osiguranja koja vam je izdala zdravstvenu knjižicu, ili u mestu stalnog ili privremenog boravka. Za ličnu registraciju potrebna vam je overena zdravstvena knjižica i lična karta. Maloletnom detetu lekara birate vasom ličnom kartom i njegovom overenom zdravstvenom knjižicom.
Osigurano lice bira svog izabranog lekara sa spiska lekara u Domu zdravlja a koji je zdravstvena ustanova dužna da istakne na vidnom mestu na period od najmanje jedne kalendarske godine. Kod prve posete izabranom lekaru pacijent popunjava i potpisuje izjavu o izboru izabranog lekara. Obrazac - IL popunjava se u dva primerka, jedan primerak ostaje kod izabranog lekara, a drugi se dostavlja matičnoj filijali. Kada osigurano lice izvrši izbor izabranog lekara, podaci o izabranom lekaru unose se u zdravstveni karton. Obrazac za izbor i promenu lekara možete preuzeti OVDE. Status izbora lekara možete proveriti OVDE.

Izabrani lekar dužan je da primi sva osigurana lica koja su ga izabrala, sem u slučaju ako je evidentni broj lica iznad predviđenog broja.

Izabrani lekar može da ima:

  • 1000 - 2000 osiguranih lica u oblasti opšte medicine,
  • 500 - 1000 osiguranih lica u oblasti pedijatrije (predškolski uzrazt),
  • 1100 - 2000 osiguranih lica u oblasti pedijatrije (školski uzrast),
  • 4500 - 7500 osiguranih lica-žena u oblasti ginekologije,
  • 1000 - 1700 osiguranih lica u oblasti stomatologije(deca), i
  • 8000 - 12000 osiguranih lica u oblasti stomatologije (odrasli).

Promena izabranog lekara:

1.  Prevremena promena izabranog lekara je moguća ukoliko je izabrani lekar odsutan kraće od 3 meseca zbog bolesti, porodiljskog odsustva, stručnog usavršavanja i dr, ako je odsutan duže od 3 meseca osigurano lice ima pravo da ponovo bira izabranog lekara.

2. Osigurano lice može da promeni izabranog lekara pre isteka kalendarske godine (usmeno ili pismeno).

3.  Osigurano lice može da promeni izabranog lekara pre isteka kalendarske godine u slučaju:

- prestanka radnog odnosa izabranog lekara,

- promena prebivališta osiguranog lica,

- osigurano lice nezadovoljno lekarom koji zamenjuje izabranog lekara po isteku roka od 3 meseca ,

- izabrani lekar odsutan duže od 6 meseci,

- nesporazum između osiguranog lica i izabranog lekara i pacijenta

- drugi razlozi.

Opravdanost razloga promene izabranog lekara razmatra direktor zdravstvene ustanove i stručni organ koga odredi direktor zdravstvene ustanove.

Osigurano lice može da ima samo jednog izabranog lekara iz date oblasti i samo jedan zdravstveni karton.