Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor zdravstvenom radniku koji rukovodi procesom rada ili direktoru zdravstvene ustanove, ili savetniku za zaštitu pacijentovih prava, odnosno zaštitniku prava osiguranika.

A.SAVETNIK ZA ZAŠTITU PACIJENTOVIH PRAVA:

JADRANKA MILOSAVLJEVIĆ NIŠAVIĆ, dipl.pravnik

OPŠTINA BELA CRKVA

I SPRAT, KANCELARIJA 32

MILETIĆEVA BR. 2, 26340 BELA CRKVA

RADNO VREME od 12 do 15h

TELEFON: 013/851-224, 069/35-55-093

E-MAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Savetniku za zaštitu prava pacijenata možete podneti prigovor (pismeni ili usmeni) ako smatrate da Vam je uskraćeno pravo ili neko od prava na zdravstvenu zaštitu.

B. ZAŠTITNIK PRAVA OSIGURANIH LICA:

Pacijenti koji smatraju da je povređeno ili ugroženo njihovo zakonom garantovano pravo, mogu se obratiti pismenim putem zaštitniku prava osiguranika:

VINKO BOLIĆ, šef ispostave

RFZO ISPOSTAVA BELA CRKVA,

I SPRAT, KANCELARIJA 6

JOVANA POPOVIĆA BB, 26340 BELA CRKVA

RADNO VREME od 8 do 15h

TELEFON: 013/851-271

Zaštitnik je nadležan za davanje pravnih saveta, rešavanje eventualnih nesporazuma i ocenu osnovanosti podnetog prigovora u roku od 5 dana

Preuzmite obrazac za podnošenje prigovora – PDF

NAPOMENE:

• anonimni prigovori se ne evidentiraju

• prigovor podnosi pacijent ili član njegove uže porodice

• odgovor se dostavlja podnosiocu prigovora u roku od 5 dana

• predmet prigovora, tj. razlog za njegovo podnošenje mora biti precizan u pogledu vrste, vremena, mesta i lica na koje se prigovor odnosi

• pacijent nezadovoljan odgovorom na prigovor, može se obratiti pismenim putem zdravstvenoj inspekciji, odnosno Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.