ISTORIJAT


Dom zdravlja Bela Crkva“, osnovan je 1945. Godine, i tada nosi naziv Sektorska ambulantasve do 1959. godine kada biva podeljen u dve zdravstvene ustanove, I i II Zdravstvenu stanicu“, dok su dečiji dispanzer i školski dispanzer potpuno zasebne zdravstvene ustanove. Podaci o lokaciji ovih ustanova nisu poznati.

I i II Zdravstvena stanica“, dečiji dispanzer i školski dispanzer, spajaju se 01.07.1962. godine i formiraju jednu zdravstvenu ustanovu -Dom zdravlja Bela Crkva“- koji se u tom periodu nalazi u Karađorđevoj ulici br. 9 i ulici Dejana Branka, u Beloj Crkvi.

Kapaciteti ovih zgrada nisu mogli da zadovolje potrebe doma zdravlja, pa 1971. godine lokalna samouprava počinje da zida novu zgradu, u kojoj se dom zdravlja seli 1974.  godine, a  gde se i danas nalazi.

31.12.1976.  godine formirana je Zdravstvena radna organizacija Dejan Brankovi u njen sastav pored doma zdravlja i ambulanti u naseljenim mestima opštine Bela Crkva, ulazi  Apoteka i  Bolnica za plućne bolesti dr Budislav Babić“.

Bolnica  dr Budislav Babić” 31.10.1992. godine  izdvaja  se i postaje Specijalna bolnica za plućne bolesti.

 

DANAS


Dom zdravlja Bela Crkvaobezbeđuje zdravstvenu zaštitu za 17.920 stanovnika opštine, koja se prostire na teritoriji od 35334,13 ha (3869,45 ha sam grad i 31470,68 okolna mesta opštine).

 Tokom letnjih meseci (sezona turizma) broj osoba kojima se pruža zdravstve zaštita raste, kao i broj stranih državljana sa kojima je R. Srbija potpisala konvenciju o pružanju zdravstvene zaštite.

Blizina granice i velika prolaznost stranih državljana  povećava broj pruženih usluga tokom cele godine.

 

STRUKTURA ZAPOSLENIH


U Domu zdravlja Bela Crkvazaposleno je 111 radnika.

Medicinski kadar  čine: 25 lekara (od toga 8 specijalista, 12 lekara opšte medicine i 5 doktora stomatologije); 2 diplomirana farmaceuta; 45 medicinskih sestrara/tehničara  (od toga  3 VMS, 2 rendgen tehničara, 1 fizioterapeut); 6 stomatoloških tehničara;  6 farmaceutskih tehničara i 1 zdravstveni saradnik (biohemičar).   

Nemedicinski kadar  čine 25  zaposlenih: 4 administrativnih radnika i 21 radnik nemedicinsko tehničko/pomoćnog osoblja (od toga je 2 radnika sa visokom stručnom spremom; 1 diplomirani pravnik i 1 diplomirani ekonomista, 1 sa VSS, a ostali radnici su sa SSS).