Ulje za loženje - gasno ulje Ekstra lako EVRO-EL 2016

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012 i 68/15u daljem tekstu: Zakon), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Sl. glasnik RS” br. 29/2013 i 86/2015), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke broj9/2016, delovodni broj Odluke 806   /16 od 08.09.2016.godine i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavkubroj9/2016, delovodni broj Rešenja  806-1/16 od 08.09.2016.godine, pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

uotvorenom postupku za javnu nabavku dobara-gasna uljaekstra lako evro EL

 JNVV broj nabavke 9/2016

 Konkursnu i ostalu dokumentaciju možete preuzeti sa Portala javnih nabavki OVDE!

Sanitetski i potrošni materijal 2016

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik RS br. 124/2012,68/15) Naručilac poziva ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom definisanom na osnovu oglasa za javno objavljivanje poziva objavljenom na portalu javnih nabavki.

JAVNA NABAVKA – POSTUPAK MALE VREDNOSTI, DOBARA - SANITETSKI I POTROŠNI MATERIJAL  (red. br nabavke   9/2016)

Konkursnu i ostalu dokumentaciju možete preuzeti sa Portala javnih nabavki OVDE!

Laboratorijski reagensi i potrošni materijal 2016

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama („Službeni Glasnik RS br. 124/2012,68/15) Naručilac poziva ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom definisanom na osnovu oglasa za javno objavljivanje poziva objavljenom na portalu javnih nabavki.

JAVNA NABAVKA – POSTUPAK MALE VREDNOSTI, DOBARA- LABORATORIJSKI REAGENSI I POTROŠNI MATERIJAL ( red. br nabavke 8/2016)

Konkursni i ostalu dokumentaciju možete preuzeti sa Portala javnih nabavki OVDE!