Međunarodni dan dece obolele od raka

 

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) procenjuje da se u svetu godišnje postavi preko 400.000 dijagnoza malignih bolesti kod dece uzrasta 0-19 godina. Najčešće vrste malignih bolesti u dečjem uzrastu bile su leukemije, tumori mozga, limfomi, neuroblastom i Vilmsov tumor. Rana i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece, praćena efektivnim lečenjem, treba da bude cilj uspešnog pristupa u kontroli ovih bolesti.

Uspeh izlečenja raka kod dece je veliki, znatno veći nego u populaciji odraslih. U visokorazvijenim zemljama sveta, stopa preživljavanja dostiže čak 84%, a važno je napomenuti i da je ona u porastu čak i u pojedinim delovima sveta koji imaju slabije razvijene resurse ukoliko postoji lokalna i međunarodna podrška u ovoj oblasti.

Cilj SZO je da eliminiše patnju i bol dece koja se bore protiv raka i da se u celom svetu, uključujući nisko razvijene zemlje, dostigne stopa preživljavanja od 60% do 2030.godine.

Rano otkrivanje i tačna dijagnoza malignih bolesti kod dece mogu značajno uticati na povećanje verovatnoće preživljavanja, bolji odgovor bolesti na terapiju kao i manje skupo i manje intenzivno lečenje. Postizanje boljeg efekta programa koji promovišu adekvatan pristup u ranom prepoznavanju i tačnoj dijagnostici malignih bolesti u dečjem uzrastu, ostvarivo je kao zajednički cilj (koji obuhvata i zajedničku akciju) vladinih tela, nevladinih organizacija kao i roditeljskih i udruženja građana.

Deca imaju pravo na najviše moguće standarde vezano za tretman i lečenje od raka.

Na osnovu podataka Registra za rak Zavoda za javno zdravlje Pančevo,u periodu 2015-2019.godine u Južnobanatskom okrugu godišnje je 3-7 dece obolevalo (prosek 4,2 dece) i 0-2 umiralo(prosek 0,8 dece) od malignih bolesti, što je dvostruko manje nego u prethodnom petogodišnjem periodu (2010-2014.), kada je prosečno registrovano 8 novoobolelih i 2,6 smrtna ishoda godišnje.

Najčešći maligni tumori kod dece u našem okrugu su akutne leukemije i linfomi, zatim maligne bolesti lokalizovane na mozgu, kostima, mekim tkivima, bubrezima, gonadamai koži. U poslednjih pet godina, umiranje od malignih bolesti kod dece najčešće je registrovano u uzrastu od 15-19 godina (50%) i u uzrastu 5-9 (50%), dok u uzrasnoj grupi 0-4  i 10-14 godina nije bilo smrtnih ishoda.